Selecteer een pagina

Buurtbijeenkomst Schildersbuurt (bungalowpark) 13 juni a.s.

Op de jaarvergadering van 6 oktober 2021 hebben we aangekondigd eens per jaar met elk van de buurten die onze wijk vormen afzonderlijk een informeel gesprek te hebben over de leefbaarheid in de buurt en andere onderwerpen waar wij als wijkraad iets kunnen betekenen.

Als eerste nodigen wij de ‘schildersbuurt’ ofwel ‘het bungalowpark’ uit om samen met ons van gedachten te wisselen onder genot van een koffie/thee en wat lekkers.

De bijeenkomst is op maandag 13 juni a.s. in Partycenter-restaurant De Sluis, Industriekade 58 in Weert, aanvang 19.30 uur. Wij streven ernaar om 21.30 uur de bijeenkomst af te sluiten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden via info@wijkraadronddekazerne.nl zodat we weten hoeveel vlaai we moeten inkopen?

De overige bijeenkomsten zijn gepland op

12 september (Schrijversbuurt)

16 januari 2023 (Hofjes)

23 maart 2023 (Boshoverbeek)

De jaarvergadering van de Wijkraad vindt plaats op 18 juli aanstaande. Daar volgt nog een aparte uitnodiging voor.

 

Terugblik jaarvergadering 13 juni jl.

13 juni j.l. was het weer zover: de jaarvergadering van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne in zaal Dennenoord.
De opkomst was groot waarvoor onze dank. Nadat de voorzitter iedereen welkom heette kwamen de diverse commissies die de Wijkraad telt aan het woord.
De Commissie Groen en Wijkschouw meldt dat er veel verschillende meningen over het groenbeleid in de wijk zijn en dat het daardoor niet altijd mogelijk is om tot een uniform besluit te komen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan de situatie rond het saneren van bomen in de 4 bospercelen en de aankleding van het perceel van de St. Teuniskapel. Vervolgens werd de stand van zaken m.b.t. de in de wijkschouw van december 2018 aangebrachte punten besproken. Vooral de bladcontainers vragen extra aandacht: Er kunnen geen extra locaties opgenomen worden, echter kan wel met locaties geschoven worden. Wijkbewoners worden opgeroepen voorstellen te doen. Ook zal er nagegaan worden wat de exacte periode van plaatsing is. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er wijkbewoners zijn die nog bladafval deponeren nadat de containers al zijn weggehaald, hetgeen niet van goed nabuurschap getuigd.
Het streven is om bij aanvang van de herfst een volgende wijkschouw te organiseren, daarover worden wijkbewoners via mail en website geïnformeerd.
De Commissie Wateroverlast Bungalowpark meldt dat op 13 november het definitieve ontwerp wordt vastgesteld zodat de aanbesteding nog voor het eind van 2019 plaatsvindt en de uitvoering voorzien is in het eerste half jaar van 2020. De noodzaak tot afkoppelen van de hemelwaterafvoer c.q. het zelf bergen van het oppervlaktewater wordt onderstreept door de plaatjes van berekende overlast in het betreffende gebied. Verder wordt de afvoercapaciteit de sloot achterlangs de Van Goghlaan naar de Mastenbroekweg vergroot; komt er een hemelwaterriool extra langs de Rembrandtlaan en delen van de Tooroplaan en Frans Halslaan.
De Commissie AED meldt dat op initiatief van enkele bewoners van de Dijkerhof hier een extra AED geplaatst zal worden mits er zich voldoende vrijwilligers aanmelden die hiervoor een cursus gaan volgen en inzetbaar zijn binnen de wijk. De Wijkraad onderstreept het belang van AED’s in onze wijk en wil de Commissie AED uitbreiden.
De Commissie Wijkpreventieteam is niet aanwezig maar er blijken wat problemen te zijn met het ontvangen van emails, het functioneren van de app en dergelijke. Het bestuur zegt toe daarnaar te kijken.
De commissie Planvorming had het met name over de inrichting van het voormalige kazerneterrein (het “HQ-terrein”) en het MOB-terrein. De plannen van HQ wisselen door diverse oorzaken nogal. Grad Peeters roept wijkbewoners op om zodra de plannen gepubliceerd worden, feedback naar de wijkraad te geven. Overigens werd hier ten onrechte een aantal malen verwezen naar prive personen terwijl bedoeld werd de onderneming HQ. Het bestuur wenst dit nog uitdrukkelijk te vermelden.
De herinrichting van ‘Weert West’ is niet gelopen zoals de wijkraad het graag gezien had, maar het resultaat verdient desalniettemin waardering.
In de plannen van het MOB-complex wordt het aanwezige bomenbestand dmv een bomenpaspoort beschermd. De huidige bestrating wordt gehandhaafd. De ontwikkeling van dit gebied is mogelijk gemaakt door het provinciale programma ’ruimte voor ruimte’.
De penningmeester van de Wijkraad lichtte vervolgens de financiele situatie van de Wijkraad toe en toonde aan dat de begroting voor 2018 niet sluitend is door de juridische advieskosten die de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne heeft gemaakt ivm het gewijzigde beleid inzake het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Het verlies kon echter uit de bestaande reserves gedekt worden.
De stand van zaken van het AZC/COA en de huisvesting van arbeidsmigranten kwam ook uitvoerig aan bod: Zowel de gemeente resp. HQ-management hebben benadrukt dat de bestuursovereenkomst voor het AZC resp. de huurovereenkomst eindigen per 15 september 2020. De gemeente sluit daarbij niet uit dat daarna nog enige maanden nodig zijn om het AZC in huidige vorm te ontmantelen c.q. op te ruimen.
In het herziene besluit van last onder bestuursdwang van de Gemeente Weert wordt geëist dat het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein per 1 augustus beëindigd is. Hiertegen kunnen partijen opnieuw bezwaar maken. Het verdere verloop zal door het bestuur van de wijkraad gevolgd worden.
NB: inmiddels is deze kwestie door de actualiteit achterhaald, zie daarvoor het artikel elders in deze nieuwsbrief.
Vervolgens kwam de nieuwe website aan bod: het streven is om veel meer wijkbewoners te kunnen bereiken. Daarenboven zal ook de digitale nieuwsbrief ca. 4 x per jaar vaker verschijnen en is het streven om 2x per jaar een gedrukte versie onder alle wijkadressen te verspreiden.
De nieuwe statuten van de Wijkraad werden toegelicht omdat de vorige verouderd waren. Waarbij werd opgemerkt dat het algemeen belang van de wijk prevaleert boven dat van belangen van individuele wijkbewoners. Tevens staat het uiteraard elke persoon of groep van buurtbewoners vrij om zelf actie te ondernemen indien zij zich niet kunnen vinden in het standpunt van het wijkraadbestuur.
Na de rondvraag was het tijd voor een drankje en wat napraten waar iedereen graag gebruik van maakte. Tot volgend jaar!
De presentatie en notities zijn te bekijken op https://www.wijkraadronddekazerne.nl/category/jaarvergaderingen/