Selecteer een pagina

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie (6 dec j.l.) heeft de wijkraad gepoogd harde toezeggingen te krijgen over het vervolg van de huisvesting van arbeidsmigranten.Dat bleek op dat moment niet haalbaar. Grad Peeters maakte voorafgaande aan de behandeling  van de conceptnota gebruik van het inspreekrecht, zie hiervoor de volledige tekst, download pdf.

Echter, de commissie gaf ons geen garantie dat Kanaalzone II als potentiële locatie ontzien zal worden, waardoor een totale uitsluiting van geclusterde huisvesting in onze wijk niet gehonoreerd wordt.

Verder werd weinig aandacht besteed aan de door ons gewenste cijfermatige onderbouwing van de urgentie van huisvesting, noch aan de argumentatie waarom Weert een centrumfunctie in deze zou moeten vervullen. Het bleef bij vage bewoordingen als een gevoelde hoge urgentie en ‘we moeten arbeidsmigranten verleiden om in onze regio te komen werken’.

Ook kregen wij geen harde garanties dat de illegale situatie op het HQ-terrein na vaststelling van het gewijzigde beleid onmiddellijk beëindigd wordt, zelfs geen toezegging dat deze per 31 mei 2019 gestaakt is. Onze hoop is nu gevestigd op de raadsvergadering van 19 december aanstaande waar de nieuwe nota huisvesting arbeidsmigranten als bespreekstuk geagendeerd is.