Met de bekendmaking dat er onder andere een vergunning is aangevraagd voor geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten op het Industrieterrein ‘De Kempen’ is de onrust bij sommige wijkbewoners weer aangewakkerd. Echter: de locatie ter hoogte van de vroegere ‘slipschool’ tegenover het crematorium ‘Weerterland’ is geheel conform de onlangs door het gemeentebestuur goedgekeurde nota ‘huisvesting arbeidsmigranten in Weert’. Wij zijn blij dat we èn geclusterde huisvesting in woonwijken succesvol hebben weten tegen te houden èn dat de industrieterreinen direct grenzend aan onze woonwijk ook ontzien zijn.

De acties die nu ontketend zijn tegen de overige aangevraagde huisvestingslocaties, gebruiken soortgelijke argumenten die wij en direct aanwonenden ook hebben ingebracht bij B&W en bij de raadsfracties vóór dat de nieuwe beleidsnota door de gemeenteraad is vastgesteld. Helaas zijn onze argumenten toen slechts op enkele punten gehonoreerd en hebben andere buurten en wijken toen geen zienswijze ingediend. Nu is het een gelopen race.

Een protest tegen de thans in aanvraag zijnde locatie aan de Peelterbaan (i.c. industrieterrein ‘De Kempen’) vinden wij dan ook niet relevant.

Desalniettemin zullen wij onverminderd waakzaam zijn en handhaving eisen van alle hieraan verbonden voorwaarden voor orde en veiligheid, zou dit aan de orde zijn.

Door de vaststelling van de nota ‘Huisvesting Arbeidsmigranten in Weert’ op 19 december jl. is het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ terrein niet langer toegestaan bij het einde van de gedoogbeschikking, zijnde 31 december 2018. Reeds op 27 december 2018 is aan verhuurder en huurder door de Gemeente Weert een last onder bestuursdwang opgelegd om deze nieuwe situatie te effectueren. Hierbij is een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van € 30.000 per week dat arbeidsmigranten na 1 maart 2019 nog onderdak hebben op het HQ terrein (met een maximum van € 300.000).

In het Nederlandse rechtssysteem bestaat de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Volgens onze informatie hebben zowel huurder als verhuurder dit gedaan. Zolang dit beroep niet is afgewezen, kan de huisvesting voortduren.

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne zal er uiteraard bij de Gemeente Weert op aandringen het besluit op dit beroep zo snel mogelijk te nemen en wij gaan er daarbij vanuit dat vóór de voorjaarsvakantie de huisvesting van arbeidsmigranten op het HQ terrein definitief voorbij is.

Met de goedkeuring van de nota ‘huisvesting arbeidsmigranten Weert 2018’ door de gemeenteraad op 19 december jl. komt er per 1 januari een einde aan het gedogen van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Vanaf die datum is het voorlopige besluit tot gedogen ten einde, waardoor het verblijf in strijd is met het bestemmingsplan en dient de gemeente handhavend op te treden.Lees verder »

Vrijdag 7 december hebben diverse belangstellende wijkbewoners samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Weert en de wijkraad een wijkschouw uitgevoerd. Dit op basis van de door wijkbewoners ingebrachte punten.

Hoewel niet elk punt gehonoreerd kon worden, zijn afspraken gemaakt over snoeien en groenonderhoud en worden diverse punten m.b.t. infrastructuur en verkeersveiligheid bij de respectievelijke gemeente-afdelingen uitgezet. De mensen die een punt hebben ingebracht worden binnenkort in detail door de wijkraad geïnformeerd.

Naar aanleiding van de vele zienswijzen waaruit bleek dat er in de gemeente Weert geen draagvlak is voor de geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken, wordt deze optie volledig geschrapt in de betreffende beleidsnota. Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die onze zienswijze hebben ondertekend en daarmee hebben bijgedragen aan het behoud van de leefbaarheid in onze wijk en de voortzetting van de hoogwaardige ontwikkeling van het HQ-terrein!Lees verder »