Door de toename van het aantal asielzoekers op het AZC in onze wijk, is het COA op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij diverse activiteiten.

Men zoekt onder andere

– begeleid(st)ers in het kindcentrum (kinderen tot 4 jaar)

– activiteitenbegeleidsters voor vrouwen

– docenten basaal Nederlands

– ondersteuners van het taalcafé

– fietsenmakers

– sportcoaches voor de AMV jongeren (hardlopen, voetbal, sport algemeen)

 

Lijkt het u leuk om 1 of meer dagdelen mee te helpen, stuur dan een email naar weert@coa.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 088-7151550 van het Centraal Orgaan opvang Azielzoekers.

 

De gemeente Weert laat werk uitvoeren aan de Voorhoeveweg, IJzerenmanweg en de weg naar de Boostenzalen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en starten op woensdag 6 maart. Naar verwachting is het werk vrijdag 19 april klaar. Ter plekke sluit de aannemer de weg af om veilig te kunnen werken. Het verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven en woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.Lees verder »

Met de bekendmaking dat er onder andere een vergunning is aangevraagd voor geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten op het Industrieterrein ‘De Kempen’ is de onrust bij sommige wijkbewoners weer aangewakkerd. Echter: de locatie ter hoogte van de vroegere ‘slipschool’ tegenover het crematorium ‘Weerterland’ is geheel conform de onlangs door het gemeentebestuur goedgekeurde nota ‘huisvesting arbeidsmigranten in Weert’. Wij zijn blij dat we èn geclusterde huisvesting in woonwijken succesvol hebben weten tegen te houden èn dat de industrieterreinen direct grenzend aan onze woonwijk ook ontzien zijn.

De acties die nu ontketend zijn tegen de overige aangevraagde huisvestingslocaties, gebruiken soortgelijke argumenten die wij en direct aanwonenden ook hebben ingebracht bij B&W en bij de raadsfracties vóór dat de nieuwe beleidsnota door de gemeenteraad is vastgesteld. Helaas zijn onze argumenten toen slechts op enkele punten gehonoreerd en hebben andere buurten en wijken toen geen zienswijze ingediend. Nu is het een gelopen race.

Een protest tegen de thans in aanvraag zijnde locatie aan de Peelterbaan (i.c. industrieterrein ‘De Kempen’) vinden wij dan ook niet relevant.

Desalniettemin zullen wij onverminderd waakzaam zijn en handhaving eisen van alle hieraan verbonden voorwaarden voor orde en veiligheid, zou dit aan de orde zijn.

Door de vaststelling van de nota ‘Huisvesting Arbeidsmigranten in Weert’ op 19 december jl. is het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ terrein niet langer toegestaan bij het einde van de gedoogbeschikking, zijnde 31 december 2018. Reeds op 27 december 2018 is aan verhuurder en huurder door de Gemeente Weert een last onder bestuursdwang opgelegd om deze nieuwe situatie te effectueren. Hierbij is een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van € 30.000 per week dat arbeidsmigranten na 1 maart 2019 nog onderdak hebben op het HQ terrein (met een maximum van € 300.000).

In het Nederlandse rechtssysteem bestaat de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Volgens onze informatie hebben zowel huurder als verhuurder dit gedaan. Zolang dit beroep niet is afgewezen, kan de huisvesting voortduren.

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne zal er uiteraard bij de Gemeente Weert op aandringen het besluit op dit beroep zo snel mogelijk te nemen en wij gaan er daarbij vanuit dat vóór de voorjaarsvakantie de huisvesting van arbeidsmigranten op het HQ terrein definitief voorbij is.

Met de goedkeuring van de nota ‘huisvesting arbeidsmigranten Weert 2018’ door de gemeenteraad op 19 december jl. komt er per 1 januari een einde aan het gedogen van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Vanaf die datum is het voorlopige besluit tot gedogen ten einde, waardoor het verblijf in strijd is met het bestemmingsplan en dient de gemeente handhavend op te treden.Lees verder »